Một số quy định mới về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP

Ngày 24/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Về lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, trong đó:

– Bổ sung quy định về giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bản giấy và bản điện tử. Theo đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Cơ sở kinh doanh có thể yêu cầu được cấp đồng thời Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự dưới dạng văn bản giấy và văn bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

– Bổ sung quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Thứ hai, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Điều 24) cho phù hợp với phương án phân cấp đã được phê duyệt trong Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý là đã có sự phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh cho Công an cấp xã đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng và các cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh đóng trên địa bàn cấp xã.

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cấp trước ngày 15/8/2023 vẫn có giá trị sử dụng. Trường hợp cấp đổi, cấp lại sau ngày 15/8/2023 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Công dân tra cứu nội dung Nghị định số 56/2023/NĐ-CP tại địa chỉ 56-cp.signed.pdf

Nguồn: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA