Công an huyện Hữu Lũng

Hệ thống văn bản

Nghị định số 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Nội dung trọng tâm: (1) Đối tượng khai thác và sử dụng dữ liệu: - Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ các hoạt…
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA