Một số thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ liên quan lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày 15/8/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Về lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Bộ Công an ban hành 03 thủ tục hành chính mới về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (thuộc cấp xã).

Sửa đổi, bổ sung, thay thế 09 thủ tục hành chính về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (thuộc cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương).

Về lĩnh vực quản lý con dấu

Sửa đổi, bổ sung, thay thế 10 thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký thêm con dấu; đăng ký lại con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thuộc cấp tỉnh, cấp trung ương).

Về lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

Bộ Công an ban hành 01 thủ tục hành chính mới về Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh (thuộc cấp tỉnh). Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, thay thế 06 thủ tục hành chính về cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ; pháo hoa, thuốc pháo hoa… (thuộc cấp xã).

Đặc biệt, bãi bỏ, hủy bỏ 02 thủ tục hành chính đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (thuộc cấp trung ương).

Các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế nêu trên đã được hướng dẫn cụ thể tại Danh mục kèm theo, gồm: trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; lệ phí (nếu có); tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023./.

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA