Hướng dẫn quy trình tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Căn cứ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Căn cứ Luật số 02/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2021; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân; Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 14/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 20/7/2022 về công tác phối hợp tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, cá nhân quy trình tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của người tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Tố giác hoặc báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố sai sự thật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của người tố giác, báo tin về tội phạm được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, cụ thể:

* Về quyền:

– Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa.

Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

– Người tố giác tội phạm được yêu cầu biện pháp bảo vệ: Khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của mình bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm thì người tố giác tội phạm có quyền đề nghị được bảo vệ bởi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ.

Khi xét thấy có căn cứ, tính xác thực của đề nghị, yêu cầu bảo vệ thì cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ sẽ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ thì phải giải thích rõ lý do cho người đã yêu cầu, đề nghị biết.* Về nghĩa vụ: Có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết về sự việc.

2. Các bước tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố

* Bước 1: Xác định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

– Trong trường hợp hành vi phạm tội đang diễn ra hoặc hành vi phạm tội vừa kết thúc thì bị phát hiện, cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin  đến Công an xã, phường, thị trấn nơi diễn ra hành vi phạm tội hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất.

– Trong trường hợp hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân báo tin, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

– Đối với các trường hợp khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin  về tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh hoặc Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc phạm tội hoặc nơi phát hiện tội phạm, nơi cư trú của người bị tố giác, báo tin.

– Cơ quan, tổ chức kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc phạm tội hoặc nơi phát hiện tội phạm, nơi cư trú của người bị kiến nghị khởi tố.

* Bước 2: Lựa chọn hình thức và tiến hành tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố có thể bằng các hình thức sau:

– Bằng miệng (trực tiếp đến trình báo hoặc tố giác, báo tin qua điện thoại tới cơ quan có thẩm quyền được xác định tại Bước 1).

– Bằng văn bản (gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính (bưu điện) tới cơ quan có thẩm quyền được xác định tại Bước 1).

Ngoài ra, công dân có thể tố giác tội phạm trên ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VNeID (chi tiết hướng dẫn sử dụng xem video bên dưới và file đính kèm).

Video hướng dẫn tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID.

Khi tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố tới cơ quan có thẩm quyền, cá nhân, cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố cần cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và trình bày rõ những hiểu biết của mình liên quan đến tội phạm mà mình tố giác, báo tin.

* Bước 3: Theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

– Khi hết thời hạn 03 ngày kể từ ngày tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà chưa nhận được thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

– Khi hết thời gian giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự mà chưa nhận được văn bản thông báo kết quả giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

3. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và tiến hành khởi tố

Trong quá trình giải quyết hoặc sau khi có kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp không nhất trí với kết quả giải quyết hoặc cho rằng việc giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thỏa đáng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tố tụng hình sự thì có quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục quy định tại Chương XXXIII Bộ luật Tố tụng hình sự.

4. Danh sách các cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên toàn quốc

– Danh sách cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong Công an nhân dân: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện; Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an, Phòng An ninh đối ngoại Công an cấp tỉnh; Cục An ninh đối nội Bộ Công an, Phòng An ninh đối nội Công an cấp tỉnh; Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an cấp tỉnh; Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, Phòng An ninh kinh tế Công an cấp tỉnh; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an cấp tỉnh; Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh; Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an cấp tỉnh.

Ngoài ra, Đội An ninh Công an cấp huyện, Công an cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm trong Công an nhân dân.

– Danh sách cơ quan tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố trong Công an nhân dân: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện.

5. File đính kèm:

Hướng dẫn tố giác tội phạm qua ứng dụng VNEID.docx

Đường dây nóng Công an huyện Hữu Lũng 02053.825.022


Hộp thư tố giác tội phạm:

Toàn bộ thông tin cá nhân của người tố giác và nội dung tố giác được giữ bí mật theo quy định; trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi ngay đến số điện thoại Đường dây nóng Công an huyện Hữu Lũng 02053.825.022. Để tố giác tội phạm, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Không bắt buộc, có thể bỏ qua.
Không bắt buộc, tuy nhiên khuyến cáo nên cung cấp thông tin này chính xác, để Cơ quan Công an có thể kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ người tố giác khi cần thiết theo quy định của pháp luật.
Không bắt buộc, có thể bỏ qua.
Thông tin bắt buộc phải có, vui lòng cung cấp số điện thoại chính xác để cơ quan Công an có thể liên hệ với bạn. Số điện thoại không đúng sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, theo đó nội dung bạn tố giác có thể sẽ không xử lý được.
Thông tin tố giác cần chi tiết nhất có thể, cụ thể như: Chủ thể bị tố giác là ai? tổ chức, tập thể hay cá nhân; đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, lợi ích hợp pháp của ai và như thế nào? họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của những người liên quan; thời gian, địa điểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; có video, hình ảnh, tài liệu, bằng chứng không? đang lưu trữ hay cất giữ ở đâu? v.v...
Cung cấp thêm các bằng chứng liên quan để làm căn cứ xác minh xử lý. Tài liệu (ảnh, video, file word, exel...) có thể up thành link (thông qua các trang như google drive, upanh.tv, upanh.org v.v...) và copy vào ô thông tin này. Hoặc có thể sử dụng cách khác là gửi qua trang Zalo Công an huyện Hữu Lũng; hoặc đính kèm email gửi đến hộp thư điện tử conganhuulung@gmail.com.
Cam kết các nội dung sau:

Lưu ý rằng lịch sử IP, cookie và các biện pháp kỹ thuật khác có thể được sử dụng để xác minh thông tin trong một số trường hợp mà không được thông báo trước, hiệu lực ngay khi bạn gửi biểu mẫu này. Vì vậy, vui lòng chắc chắn rằng bạn đồng ý với Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi trước khi gửi thông tin.

Nguồn tài liệu: Cổng TTĐT Bộ Công an
Quy trình xử lý và cơ sở dữ liệu gốc lưu trữ tại Đội Tham mưu
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA