Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra phân tích, dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới.

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024 trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Link Cuộc thi:

     https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html

Cuộc thi hướng đến các nhóm đối tượng: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi). Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích và đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra với 3 tuần thi:

  • Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 03/3/2024;
  • Tuần thi thứ hai: từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024;
  • Tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người thi trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 07 lần trong mỗi tuần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi gồm:

  • 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng;
  • 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;
  • 03 giải Ba; mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;
  • 05 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng;
  • và một số giải thưởng khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định./.
BBT | ĐTM-PTB
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA