Tham gia ý kiến đối với 07 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV trong năm 2024

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự; thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và các Nghị quyết, Đề án của Bộ Công an; năm 2024, Bộ Công an được giao chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV 07 dự án luật.

Thực hiện Công văn số 202/PV01-PC, ngày 19/3/2024; để tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia góp ý kiến 07 dự án luật trên, Công an huyện Hữu Lũng đăng tải nội dung tài liệu tuyên truyền các dự án luật trên chuyên mục Hệ thống pháp luật – Trang thông tin điện tử Công an huyện Hữu Lũng.

Các dự án luật gồm:

  1. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ;
  3. Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi);
  4. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi);
  5. Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
  6. Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sửa đổi);
  7. Luật Dữ liệu.

Tải về và tham gia ý kiến online trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ:

https://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html

Thân Chí Thành – ĐTM
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA