Xác định vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các mặt công tác

Với quyết tâm chính trị cao, sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến nay lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác. Đã phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, tội phạm; hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác.

Đây là khẳng định của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi trao đổi với phóng viên về kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phóng viên: Đảng ủy CATW, Bộ Công an được đánh giá là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xin Bộ trưởng cho biết Đảng ủy CATW đã có những chỉ đạo cụ thể như thế nào? Sau nửa nhiệm kỳ kết quả nổi bật đạt được là gì?

Bộ trưởng Tô Lâm: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, Đảng ủy CATW đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, gương mẫu, đi đầu trên các mặt công tác: (1) Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. (2) Gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Công an nhân dân (CAND). (3) Gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đã tạo bước “đột phá”, chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. (4) Gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và về hoạt động của lực lượng CAND, đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn. (5) Gương mẫu, đi đầu trong công tác tổ chức, cán bộ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác; gắn liền với công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 giải pháp đột phá chủ yếu vào công tác tổ chức, cán bộ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Nổi bật là chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022, tạo cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực, với quyết tâm chính trị cao, đến nay lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác. Đã phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, tội phạm; hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chủ trương đối ngoại, đối nội, phát triển kinh tế – xã hội, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ… Có thể khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Công an đã có những đóng góp rất tích cực, hiệu quả trong thực hiện “Chủ động hội nhập quốc tế nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”. Xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về nỗ lực, giải pháp của lực lượng Công an trong triển khai thực hiện hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại thời gian qua như thế nào? 

Bộ trưởng Tô Lâm: Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, để công tác đối ngoại CAND thực sự “đi trước, mở đường”, một số nhiệm vụ mang tính đột phá góp phần đặt nền móng cho hợp tác toàn diện, sâu rộng của Việt Nam với các nước, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nổi bật là: (1) Đã củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác công an với các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là với các đối tác truyền thống, các nước láng giềng, các nước ASEAN, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu ổn định bền vững có trọng tâm, trọng điểm. (2) Tăng cường đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, đáp ứng yêu cầu hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự. (3) Tích cực truyền tải thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước tới các đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là tại các diễn đàn, cơ chế đối thoại an ninh. (4) Chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Điển hình như, cử sĩ quan CAND tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thảm họa động đất ngày 06/02/2023, được dư luận trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy CATW tiếp tục xác định vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các mặt công tác công an.

Với quyết tâm chính trị cao cùng các nhóm giải pháp rất cụ thể, đối ngoại CAND đã tạo thế trận vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam; đưa hợp tác an ninh cùng với hợp tác quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước, tạo điều kiện mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần “thêm bạn, bớt thù”, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, hiệu quả.

Phóng viên: Thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Công an xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng ủy CATW tiếp tục xác định vai trò gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các mặt công tác công an. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; chủ động đề xuất, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng theo chức năng của lực lượng CAND và trong CAND bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Hai là, tập trung chỉ đạo lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ba là, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phát huy cao độ vai trò tham mưu, điều phối, triển khai đạt mục tiêu, yêu cầu Đề án số 06 của Chính phủ. Củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, nhất là tại các vùng trọng yếu, các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò của đối ngoại CAND trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Bốn là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chỉ đạo của của đồng chí Tổng Bí thư trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ và hệ thống chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Năm là, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả và chủ động đánh giá, sơ kết việc thực hiện các chủ trương lớn như: Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII… Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiệu quả các quy định về công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW cũng xác định 10 nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm 2023, lấy đó làm tiền đề quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ./.

Nguồn Cổng TTĐT Bộ Công an
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA