Tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha

Ngày 12/5/2023, Cổng Thông tin điện tử huyện Hữu Lũng đăng tải thông tin “Tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha”, nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 532/UBND-KGVX ngày 06/5/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; UBND huyện chỉ đạo tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha (công văn số 829/UBND-VP ngày 10/5/2023).

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội viên, đoàn viên của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn; kịp thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn quản lý.

Giao Văn phòng HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện trong công tác tuyên truyền; tham mưu UBND huyện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện và Sở Y tế.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn huyện; đề nghị Các Trường THPT trên địa bàn huyện, Trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm Đông Bắc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử tại các cơ sở giáo dục.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 4 (tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha (Các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam)

Hình ảnh minh hoạ – Thuốc lá điện tử chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam

Nguồn: Hoàng Hướng Dương | Cổng TTĐT Hữu Lũng
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA