Xây dựng nhóm cộng đồng trên mạng xã hội trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt được những kết quả tích cực. Vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai xây dựng phong trào tại các địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Lực lượng Công an huyện Hữu Lũng.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Các điển hình về tham gia phong trào được hưởng ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên không gian mạng… Qua đó đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hữu Lũng.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Hữu Lũng đang ngày càng được nâng lên, phát huy hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Công an huyện Hữu Lũng đã xây dựng Nhóm Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Hữu Lũng, Lạng Sơn trên mạng xã hội Facebook. Nhóm nhằm quy tụ cộng đồng đông đảo Nhân dân tham gia chia sẻ thông tin và những hình ảnh đẹp về gương người tốt, việc tốt của các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Nhóm được liên kết và quản trị trực tiếp bởi đội ngũ vận hành Trang thông tin điện tử Công an huyện Hữu Lũng tại địa chỉ CongAnHuuLung.LangSon.gov.vn.

Truy cập nhóm từ giao diện Fanpage Công an Hữu Lũng.

Mọi người dân đều có thể truy cập trực tiếp vào Nhóm Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ◦ Hữu Lũng, Lạng Sơn qua nút “Truy cập nhóm” ngay trên Fanpage Công an Hữu Lũng, hoặc truy cập thông qua địa chỉ www.PhongTrao.HuuLung.org. Công an huyện Hữu Lũng trân trọng thông tin để người dân biết, tích cực tham gia, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

BBT | PTB-ĐTM
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA