Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ ngày 01/7/2023 bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Nghị định số 39/2023/ND-CP, ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 73/2022/QH15. Từ ngày 01/7/2023, Nghị định có hiệu lực thi hành, thí điểm việc đấu giá biển số xe ô tô trong 3 năm. Ngày 20/8/2023, Bộ Công an sẽ tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (phiên thứ nhất).

Đấu giá ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng. “Người tham gia đấu giá” là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; “Người trúng đấu giá” là người tham gia đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô có mức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm theo quy định.

Chuẩn bị cho phiên đấu giá thứ nhất, Bộ Công an đã niêm yết, thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể truy cập địa chỉ https://dgbs.vpa.com.vn để lựa chọn biển số, tạo tài khoản, đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô. Hiện nay, Cục Cảnh sát giao thông đã phê duyệt danh sách hơn 153.000 biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố đưa ra đấu giá gồm các chủng loại: xe con, xe khách, xe tải và xe tải van…

Về trình tự đấu giá biển số ô tô: Người tham gia đấu giá biển số xe ô tô được cấp một tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá; nộp hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó.

Về hình thức thông báo kết quả trung đấu giá: Bộ Công an gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số diện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đầu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Nội dung thông báo trúng đấu giá bao gồm: Biển số xe ô tô trúng đấu giá, tên, mã định danh của cá nhân, tổ chức, địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp, số tài khoản chuyển thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, việc hủy kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyển thu của Bộ Công an. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Đối với các trường hợp hủy kết quả đấu giá biển số ô tô gồm: Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá; không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 Nghị quyết số 73/2022/QH15 và vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá./.

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự –
Công an huyện Hữu Lũng
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA