Đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô trong các ngày 10 – 11/7/2024

Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá trong các ngày 10 - 11/7/2024.

*Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô xem tại file đính kèm.

Ban biên tập
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an
https://bocongan.gov.vn

Xem thêm thông tin và đăng ký đấu giá trên Trang đấu giá trực tuyến tại địa chỉ VPA.com.vn./.

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA